• Algemene Voorwaarden

  Algemeen

 1. 3dhype is een gratis dienst van 3ddy. Het gebruik van de dienst is open voor een ieder, mits niet eerder van de site verwijderd. Door gebruik te maken van de dienst verklaart de gebruiker zich akkoord met deze algemene voorwaarden. De gebruiker kan lid worden van de dienst door zich aan te melden.
 2. De gebruiker dient zich te allen tijde te houden aan de zogenaamde netiquette: de algemene fatsoens- en omgangsregels van het internet. Verder dient de gebruiker kennis genomen te hebben van, en zich te houden aan de algemene voorwaarden, de huisregels die opgesteld zijn in de algemene FAQ, en indien van toepassing de specifieke FAQ's over diverse onderdelen. Het is gebruiker niet toegestaan zich op een zodanige manier te gedragen dat overlast voor andere gebruiker kan ontstaan. Overtreding van deze regel kan leiden tot tijdelijke of permanente uitsluiting van alle 3dhype-diensten en -faciliteiten.
 3. Aanvullende bepalingen voor leden

 4. Aan een lid wordt door 3dhype een zelf ingevuld wachtwoord toegezonden. Door activatie van het account door middel van het toegezonden wachtwoord verklaart het lid kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de aanvullende bepalingen voor leden.
 5. Het lid is verantwoordelijk voor berichten, moderaties, prijzen, beoordelingen en/of advertenties gepost middels het aan zijn/haar nickname en wachtwoord gekoppelde account.
 6. Het lid dient zorgvuldig met het aan hem/haar ter hand gestelde account om te gaan.
 7. Aansprakelijkheid

 8. Een gebruiker is volledig en hoofdelijk aansprakelijk voor alle schade die voortvloeit uit handelingen en gedragingen van de gebruiker.
 9. Hoewel bij het samenstellen van deze website de grootst mogelijke zorgvuldigheid wordt betracht, kan er geen garantie gegeven worden met betrekking tot de juistheid of nauwkeurigheid van de in deze website voorkomende gegevens, noch met betrekking tot de geschiktheid daarvan voor enig doel, enige situatie of enige toepassing. Er kan geen beroep worden gedaan, om welke reden dan ook, op de in deze website voorkomende gegevens. 3dhype is dan ook niet aansprakelijk voor eventuele schade, verliezen of andere gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de in deze website voorkomende gegevens.
 10. Rechten van 3dhype en verbodsbepalingen

 11. 3dhype behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om een gebruiker zonder opgaaf van reden de toegang te ontzeggen. Een lid is te alle tijde gerechtigd om zijn/haar account op te zeggen. De gegevens van het desbetreffende account zullen worden verwijderd. Geplaatste reacties kunnen niet worden verwijderd, aangezien zij integraal onderdeel uitmaken van de discussies.
 12. 3dhype houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de vormgeving en/of inhoud van berichten, reacties of welke andere vorm van content ook, te wijzigen of te verwijderen.
 13. Het aanbieden van, of vragen om illegale, gestolen en/of door copyright beschermde software en/of hardware op 3dhype is aanleiding tot onmiddellijke uitsluiting van alle 3dhype-diensten en -faciliteiten. 3dhype kan aangifte doen.
 14. Misbruik van 3dhype en de daaraan gekoppelde diensten kan resulteren in uitsluiting van een of alle 3dhype-diensten en -faciliteiten.
 15. Copyright

 16. Alle rechten voorbehouden. Behalve het downloaden en printen van de geboden informatie voor eigen persoonlijk gebruik of anders, voor zover dit expliciet door 3dhype wordt aangegeven is het niet toegestaan om de inhoud van deze website, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 3dhype, over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook te distribueren of openbaar te maken. Het overnemen van nieuws- of andere berichten van 3dhype zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is verboden. Het copyright van reacties berust bij de individuele auteurs.
 17. Onvoorziene gevallen

 18. In gevallen die niet voorzien zijn in de respectievelijk de algemene voorwaarden, de algemene FAQ of de desbetreffende FAQ's van onderdelen (indien aanwezig), beslist de leiding van 3dhype. Alle beslissingen die genomen worden door de leiding van 3dhype zijn definitief. Over deze beslissingen wordt niet gecorrespondeerd, tenzij een beroepsmogelijkheid uitdrukkelijk wordt aangegeven.
 19. Bepaling aangaande advertenties

 20. Omdat 3dhype een gratis dienst van 3ddy is, wordt er op de pagina's reclame gemaakt. Het weren van deze reclame op welke manier dan ook is verboden. Deze reclame zorgt voor het voortbestaan van 3dhype. Overtreding van deze regel kan reden zijn voor onmiddellijke uitsluiting.
 21. Bescherming persoonsgegevens

 22. 3dhype zal de door gebruiker opgegeven persoonsgegevens niet gebruiken voor enig ander commercieel doel dan de exploitatie van de sites en diensten van 3dhype. Gegevens zullen nimmer ter beschikking worden gesteld aan andere partijen.
3dhype is de onafhankelijke 3D community voor Nederlandstalige 3D-artiesten. 3dhype is de schakel tussen 3D-bedrijven, 3D-artiesten, studenten, enthousiasten, software fabrikanten en leveranciers.
©2001 - 2019 3dhype.com - Alle rechten voorbehouden.
Powered by: Ubuntu Apache PHP MySQL Tango
3dhype is een product van 3ddy.
Voorpagina
Nieuws
Vacatures
Bedrijven
Aanmelden
Contact
Steun 3dhype
Galerij
Forum
Adverteren
Privacy Policy